Vergoedingen en eigen bijdrage
Zie hiervoor het tabblad "vergoedingen".

Afzeggen van afspraken
Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden afgezegd, liefst per email maar mocht dit niet lukken dan kunt u ook het antwoordapparaat inspreken. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Deze kosten worden bij u voor de helft rekening gebracht (45 euro per sessie). Voor afspraken die tijdig geannuleerd zijn worden geen kosten in rekening gebracht.

Bereikbaarheid en waarneming
Voor ingeschreven cliënten is de praktijk bereikbaar via het mobiele praktijknummer (U kunt inspreken op de voicemail ), via de email en de contactpagina. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen, binnen de mogelijkheden van het ‘haalbare’.
Vakanties: hiervan wordt u zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld. Er wordt met u gekeken of u een vakantie goed kunt overbruggen zonder uw therapeut. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt er naar oplossingen gezocht, bv met behulp van uw huisarts of via een waarnemend psychotherapeut.
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens ontwikkelt waar u hulp voor nodig heeft (crisissituatie). U kunt met uw therapeut bespreken hoe u zo goed mogelijk met deze gevoelens om kunt gaan. Met uw instemming wordt in overleg met uw huisarts door hem/haar eventueel een medicatieadvies gegeven.
Als u hulp nodig heeft buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost. Zo nodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de afdelingen spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Beroepscode
Ons handelen is gebonden aan de voorschriften zoals gesteld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).BIG-geregistreerde hulpverleners zijn gebonden aan de beroepscode van hun beroepsvereniging.Informatie hierover vindt u op de volgende sites:
www.NVVP.nl
www.psynip.nl
www.wgbo.nl
www.bigregister.nl

Klachten
Als u een klacht over uw behandeling of uw psychotherapeut heeft, schroom dan niet om dat te bespreken binnen de therapie. Misschien heeft u andere verwachtingen van de behandeling of van uw therapeut, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt achteraf vaak juist veel op te leveren. Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klachten dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (zie ook de folder NVVP of de website www.nvvp.nl).

Privacy (zie ook  aparte pagina 'Privacy' waarin info over de toepassing van de AVG)
Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement is van kracht (zie ook folder NVVP www.nvvp.nl ).

Alles wat u in de behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk. Wij hebben de gewoonte om uw verwijzer te berichten over de start van de behandeling en het behandelresultaat. Voor alle berichtgeving aan derden, ook aan uw verwijzer vragen wij uw toestemming.

Uw ziektekostenverzekering heeft administratieve gegevens nodig om uw ziektekosten te kunnen vergoeden, deze gegevens worden vervat in de zgn. DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting). In de DBC registratie wordt het volgende vermeld: de DSM IV classificatie, het aantal contacten wat u hebt gehad, de tijd voor onderzoek en verslaglegging, registratie en therapievorm (bv individueel, groep, relatie). Op dit moment is men nog met de ziektekostenverzekeraar in gesprek over de privacygevoeligheid van deze informatie; met name de diagnose (DSM IV) die tot nu toe vermeld wordt. Wanneer u dan wenst worden er geen persoonlijke gegevens van u doorgegeven naar de zorgverzekeraar.

Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier.
Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is.
U hebt recht op inzage in en het kopiëren van uw dossier. U heeft echter geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen.