Beroepscode

Beroepscode Ons handelen is gebonden aan de voorschriften zoals gesteld in de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).BIG-geregistreerde hulpverleners zijn gebonden aan de beroepscode van hun beroepsvereniging.Informatie hierover vindt u op de volgende sites:
www.LVVP.nl
www.psynip.nl
www.wgbo.nl
www.bigregister.nl

Klachten

Klachten Als u een klacht over uw behandeling of uw psychotherapeut heeft, schroom dan niet om dat te bespreken binnen de therapie. Misschien heeft u andere verwachtingen van de behandeling of  van uw therapeut, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt achteraf vaak juist veel op te leveren. Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klachten dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (zie ook de folder NVVP of  de website www.nvvp.nl).

Privacy

Privacy Het wettelijk vereiste privacy- en klachtreglement is van kracht (zie ook folder NVVP  www.nvvp.nl  ).

Alles wat  u in de behandeling vertelt is strikt vertrouwelijk. Wij hebben de gewoonte om uw verwijzer te berichten over de start van de behandeling en het behandelresultaat. Voor alle berichtgeving aan derden, ook aan uw verwijzer vragen wij uw toestemming.
 
Uw ziektekostenverzekering heeft administratieve gegevens nodig om uw ziektekosten te kunnen vergoeden, deze gegevens worden vervat in de zgn. DBC-registratie (dit is een wettelijke verplichting). In de DBC registratie wordt het volgende vermeld: de DSM IV classificatie, het aantal contacten wat u hebt gehad, de tijd voor onderzoek en verslaglegging, registratie en therapievorm (bv individueel, groep, relatie). Op dit moment is men nog met de ziektekostenverzekeraar in gesprek over de privacygevoeligheid van deze informatie; met name de diagnose (DSM IV) die tot nu toe vermeld wordt.
 
Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een dossier.  
Dit dossier wordt op zodanige wijze opgeborgen dat het nooit voor derden toegankelijk is.
U hebt recht op inzage in en het kopiëren van uw dossier. U heeft echter geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Het dossier dient tenminste vijftien jaar bewaard te worden, tenzij u dat anders wenst en aan ons kenbaar maakt. Desgewenst kunt u uw dossier laten vernietigen.